Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg

Het begrip juridische kwaliteitszorg (hierna: JKZ) kan als volgt worden omschreven: het op een gestructureerde wijze managen van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. Enerzijds omdat de gemeente zich aan de wet moet houden (democratische rechtsstaat). Anderzijds teneinde risico’s zichtbaar en beheersbaar te maken. De signaalfunctie van Concerncontrol is in het kader van JKZ van groot belang. Naar aanleiding van gesignaleerde problemen kunnen door en/of in overleg met Concerncontrol (juridische) instrumenten worden ontwikkeld, gericht op beheersing en verbetering van de bedrijfsprocessen.

Concerncontrol heeft de verantwoording voor de volgende taakvelden: 
-   bestuurlijk-juridische advisering;
-   bewaking van de kwaliteit van verordeningen en beleidsregels;
-   juridische aspecten van gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen;
-   monitoring van bevoegdheden (mandaat, volmacht, machtiging); 
-   bewaking van de kwaliteit van overeenkomsten;
-   de juridische ondersteuning van projecten;
-   de monitoring van klachtprocedures, wobverzoeken en ingebrekestellingen wet dwangsom en
    beroep bij niet tijdig beslissen; 
-   kennisoverdracht.